تعیین پروژه درسی

5 بهمن 1398
آن دسته از دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب که نمره قبولی را کسب نکرده اند، تا ساعت 11 روز یکشنبه 1398/11/05فرصت دارند تا برای تعیین موضوع پروژه با من تماس بگیرند.

لغو پروژه درسی

21 آذر 1398

با سلام

به دلیل بی توجهی و کم کاری زیاد و عدم توجه دانشجویان، پروژه این درس لغو می شود. لذا دانشجویان می بایست جزوه این درس را برای امتحان مطالعه کنند.

کار عملی شماره 1

14 مهر 1398
یک مقاله مروری به زبان انگلیسی در زمینه موضوع انتخابی خود مطالعه نموده و گزارش آن را بصورت حضوری، جلسه بعد تحویل دهید.

گزارش ارائه شده باید شامل موارد زیر باشد:
- موضوع
- چکیده
-کارهای بررسی شده بصورت خلاصه
- نتایج بدست آمده در مقاله
    

فایل اصلی مقاله را نیز به گزارش پیوست کرده و تحویل نمایید.

موفق باشید

موضوعات پیشنهادی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

7 مهر 1398

با سلام

موضوعات پیشنهادی برای درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی به شرح زیر است:

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم