تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
text تمرین شماره 2اصول فناوری اطلاعات1398/07/181398/07/22
text تمرین شماره 1اصول فناوری اطلاعات1398/07/181398/07/22
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم