تعیین پروژه درسی

5 بهمن 1398
آن دسته از دانشجویان درس شیوه ارائه مطالب که نمره قبولی را کسب نکرده اند، تا ساعت 11 روز یکشنبه 1398/11/05فرصت دارند تا برای تعیین موضوع پروژه با من تماس بگیرند.

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم